ഗുരുവായൂരപ്പൻ വസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ ഒന്ന് എക്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ?

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സറിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ദേവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൈകളിൽ സമർപ്പിക്കാനായി ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലാ എങ്കിലും മനസ്സിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിക്കൊണ്ട്.

   

നമ്മുടെ കൈകൾ പിടിച്ചു ഉയർത്തി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനും ദക്തക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ അൽഹംദുലില്ലാ നൽകുന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള.

ഭക്തി സത്യമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ജലക്ഷണങ്ങളും ഭഗവാൻ ജല സൂചനങ്ങളും ലീലകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തും നിങ്ങൾ.

താമസിക്കുന്ന ഇടത്തും നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറികളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടു പറയുന്നു ഞാൻ എഴുതി തരാം നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വസിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top