ശിവ ഭഗവാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടൂ,

ഈ ലോകത്തിനു മുഴുവൻ രക്ഷകനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശിവ ഭഗവാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും അനുസരിക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലോകം മുഴുവൻ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ നടക്കില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതി തള്ളിയ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും മഹാദേവനെ നമ്മൾ മനസ്സുരുകി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഉരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് പോയി നമുക്ക് നടത്തിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് തൊടുപുറി എന്നു പറയുന്നത് സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള തോടുകൂടി അധ്യായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് സത്യമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് മഹാദേവനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തൊടുപുറം അധ്യായമാണ്.

ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ ശിവ ഭക്തരും ഈ ഒരു തൊടുകുറിയിൽ വിശ്വാസം ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിന് താഴെയായി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഓം നമശിവായ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഭഗവാനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഓം നമശിവായ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത്.

പാർവതി ഉള്ള അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഒരു മഹാദേവന്റെ ചിത്രമാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തെത് എന്ന് വളരെ ശാന്ത സ്വരൂപനായി നന്ദിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് താണ്ഡവം നട ശിവ ഭഗവാന്റെ വളരെ ഉഗ്ര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായി കഴിയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top