ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മറക്കാതെ നടത്തേണ്ട വഴിപാട്

സങ്കടകര ചതുർത്തി ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട പൂജകൾ ഉണ്ട് ഈ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകമായി തന്നെ എഴുതുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ മാസവും സങ്കടകര ചതുർത്തി വരുന്നത് ആകുന്നു പൂർണിമിക്കുശേഷം നാലാം നാളിൽ സങ്കടകര ചതുർത്തിയായി ആചരിക്കുന്നു.

   

ചതുർത്തികളിൽ സംഘടന ചതുർത്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അല്ലാതെ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം മാറുവാനായി ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചും സങ്കടകര ചതുരത്തിൽ നാളിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷകരം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ചിങ്ങത്തിലെ സങ്കടകര ചതുർത്തിക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സങ്കടകര ചതുർത്തിയെ മഹാ സങ്കടകര ചതുർത്തി എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് മറ്റന്നാൾ അതായത് സെപ്റ്റംബർ.

മൂന്നിന് വരുന്ന ചതുർത്തി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ആകുന്നു പ്രധാനമായും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശേഷകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു ഏവരും നാളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഈ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം ഭഗവാന്റെ അറിയാവുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കുക ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുന്നവർ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സെപ്റ്റംബർ 3 യാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മഹാ സങ്കടകര ചതുർത്തി സെപ്റ്റംബർ 2 ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 49ന് ആരംഭിച്ച ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top