ചന്ദ്രക്കല ചിഹ്നം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തള്ള വിരലിൽ? ഉടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇതാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷപെടാൻ പോകുന്നു

നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെ തള്ളവിരൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചന്ദനക്കാല ചിഹ്നം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഒരു മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവിളയിൽ ഞാനിവിടെ.

   

കാണിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അർദ്ധ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി തന്നെ കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിർണയിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഇടതു കൈവിരലും അതുപോലെ.

തന്നെ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വലത് കള്ളവിരലിലും ആണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തുക മൂന്നു രീതിയിലുള്ള ചന്ദ്രക്കലയാണ് നമുക്ക് നന്നായി കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നേരത്തെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങളുടെ പേരിലിന്റെ അറ്റം ചേർന്നുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ ഒരു ലൈൻ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ.

വിരലിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പകുതിയോളം തന്നെ വരുന്ന പകുതിയിൽ പൂർണമായും അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ര വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുടെ രീതി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അർദ്ധ ചന്ദ്രന്റെ രീതി നല്ല ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിൽ ഉള്ള ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ തരം ഈ മൂന്നിൽ ഏതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top