നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടന്നിരിക്കും ഓം നമ: ശിവായ ദിവസവും ഈ സമയത്ത് ജപിക്കുക

ജഗത് പിതാവാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ സകല ചരചരങ്ങളുടെയും നാഥനും പിതാവുമാണ് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഏവരും ഭഗവാനെ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ നോക്കി കാണുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മേൽ തലോടി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ കൂടെ സന്തോഷിക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ അധികം വിഷമിക്കുന്നു.

   

അതുപോലെതന്നെ കണ്ണുകൾ നിറയുമ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരമമായ അശക്തി ആണ് മഹാദേവൻ ദേവന്മാർ പോലും വളരെ കൃതിയോട് കൂടി തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് പരമശിവൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അല്പം ജലം പോലും സമർപ്പിച്ചാൽ അതിൽ പ്രസീതനാകുന്ന ദേവനാണ് പര ശിവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്രമേൽ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ദേവനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നിസംശയം തന്നെ പറയാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും.

നമ്മെ സഹായിക്കുവാനും അകലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഭഗവാന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ മന്ത്രമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ മന്ത്രമുണ്ട്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മന്ത്രം നിങ്ങൾ ശരിയായി രീതിയിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ചേരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ജപിക്കേണ്ട സമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പരമശിവന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ.

ഏവരും ലഭിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രമിക്കുക ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ഏവരും ശ്രമിക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top