വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ, ഇനി അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയല്ലേ

ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം ഓരോന്നിനും കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈയൊരു സ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തുവിൽ പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നിറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാസ്തു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ.

   

ഒരു വാസ്തു പറയുന്ന രീതിയിൽ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും വെച്ചടി ഉയർച്ച എല്ലാം വന്നു ചേരും വസ്തുവിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്ന ഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ വരാനായി പാടില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും.

വീട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ മുറിക്കാനും വെള്ളം പിടിച്ചു വയ്ക്കുവാനും ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നു വശങ്ങൾ മൂന്നു ദിക്കുകളിൽ ആ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ബന്ധന എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വച്ചാലാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് വാസ്തുമനുസരിച്ച് ജലം വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം ഏതെല്ലാമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ.

പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top