മൂകാംബികയിൽ അമ്മ വിളിക്കാതെ ഒരു ഭക്തനും എത്താൻ കഴിയില്ല, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുവോ എക്കിൽഉറപ്പ് അമ്മ വിളിക്കുന്നു

കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ സൗപർണിക നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീർത്തും കേരളത്തിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറുന്നു മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ദേവതിയായി മാറുന്നു മനസ്സുരുകി കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ വില പുറത്തുള്ള അമ്മയായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് മൂകാംബിക അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് ഉരുകി വിളിച്ചാൽ.

   

ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അമ്മ സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മൂകാംബികയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൂകാംബിക അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ അമ്മ വന്നു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും അമ്മ നമ്മെ സഹായിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തന്നെ പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള.

അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും അമ്മയുടെ സ്നേഹവും എല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് അവസരം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വളരെയധികം.

സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ സകലത്തരത്തിലുള്ള രക്ഷക്കായിട്ടും പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട നാല് അംബികമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംബികയാണ് മൂകാംബിക അമ്മ എന്നതാണ് വിശ്വാസം ആ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം മൂകാംബിക ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ പല ആളുകളും പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top