മുരുക ഭഗവാന് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുക കടങ്ങൾക്ക് അറുതി വരും,എത്ര വലിയ ആഗ്രഹവും സഫലമാകും,പണ വരവ് വർധിക്കും

മഹാദേവൻ പരമശിവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി നമ്മുടെ സ്വന്തം മുരുക ഭവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആയിരം നാവുകളാണ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും നേടിത്തരുന്ന ഭഗവാനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ധന വരവിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും.

   

നമ്മൾ മനസ്സുരുകി കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് മുരുക ഭഗവാൻ ധനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മനപ്രയാസം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെ സ്ഥിരമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനു ഫലം ലഭിക്കും എന്നതാണ് വിശ്വാസം അതുപോലെതന്നെ തൊഴിൽപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

എങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശോഭിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല തൊഴിൽപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അലയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് മനസ്സ് ഉരുകി കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ മുരുക ഭഗവാനെ.

എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നടത്തിയ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഭഗവാനെ സ്വന്തം ഉപാസന പൂർത്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top