മുളക് മാത്രം മതി പണ ത്തിന് മേൽ പണം വന്ന് കുമിഞ്ഞു കൂടും

വസ്തുത അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഓരോ വസ്തുവിലും ജീവജാലങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വാസ്തുവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചഭൂതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഊർജപ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വസ്തുവിൽ ഓരോ ദിശയും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

   

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ശക്തി എപ്പോഴും ദുരിത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അൽപ്പം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ അധികം ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു അത്തരത്തിൽ വീട് ആവശ്യത്തിനായി അല്ലാതെയും ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയും ചില തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ സസ്യം നമ്മുടെ നാട്ടുവളർത്തുന്നതാകുന്നു ഇവയിൽ ഒന്നാണ് മുളക്.

ഈ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുളക് പല ആളുകളും വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതും എന്നാൽ മുളക് വീടുകളിൽ ഏത് ദിശകളിൽ എപ്രകാരമാണ് നട്ടുപുലർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട.

ശിവപൂജകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി പൂജകളിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകപച്ചമുളക് നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഔഷധമൂല്യമുള്ള സസ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പല രൂപങ്ങളിലും പല നിറത്തിലും ഇവയെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നതും ആകുന്നു പാചകത്തിൽ കൂടാനായി കഴിയാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ് പച്ചമുളക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാചകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ നട്ടുപുലർത്തുന്ന ഒരു ഒന്നുതന്നെയാണ് പച്ചമുളക് എന്നാൽ പച്ചമുളക് എല്ലാം തന്നെ മുളകിനെ മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top