കൃഷ്ണ ഭക്തയാണോ നിങ്ങൾ ? എങ്കിൽ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യൂ,ഭഗവാൻ എപ്പോളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കും

ഈ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തജനങ്ങളെ കണ്ണിലെ സ്വന്തം കൃഷ്ണമണി പോലെ കാക്കുന്ന ദേവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നും അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടേയുള്ളൂ എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തി ആയാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ടുവന്ന് ആ വ്യക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള ഭഗവാനാണ്.

   

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദുർഘടം ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വേറെ വഴിയില്ല എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പോലും.

വന്നു സഹായിച്ച ദർശനം നൽകിയ വ്യക്തികൾ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പല രൂപത്തിലും വന്ന നമ്മളെ പല വേഷത്തിൽ എല്ലാം വന്ന പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അപൂർവ ദേവനാണ്.

അപൂർവ്വ ചൈതന്യമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആ അനുഭവം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top