പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ് വാസ്തു പ്രകാരം, വിളക്ക് ഇവിടെ കത്തിക്കൂ

നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ത്രിസന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നവരാണ് അവൾക്ക് കൊളുത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവതിയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം വീടുകളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും രാത്രി ആകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇരുട്ടു വീഴുന്നതിനു മുമ്പായി നിലവിളക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ മൂദേവി വന്ന് കൂടിയിരിക്കും.

   

ഭൂദേവി വീടുകളിൽ വന്നു കയറുന്നതിനു മുമ്പ് ദേവിയെ അതായത് മഹാലക്ഷ്മിയെ നമ്മൾ കുടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രമാണം നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് നേരം ഇരിട്ടി വീഴുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ തിരി തെളിയണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞാലേ മൂദേവി നമ്മുടെ ഇറങ്ങി പോവുകയുള്ളൂ മഹാലക്ഷ്മി വന്ന് നമ്മുടെ കയറുകയുള്ളൂ.

എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജാമുറി ഉള്ളവർ പൂജാമുറിയിൽ ആയിരിക്കുന്നില്ല നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് പൂജാമുറി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂജാമുറി ഉള്ളവർ എന്തെല്ലാം.

കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയെല്ലാമാണ് വിളക്ക് വെക്കേണ്ടത് പൂജാമുറി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പൂജാമുറി ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പൂജാമുറി ഉള്ളവർ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പൂജാമുറി ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ദൈവികമായ ഒരിടമാണ് പൂജാമുറി എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം വീട്ടിലെ ക്ഷേത്രമാണ് പൂജാമുറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു രീതികളിൽ നമുക്ക് പൂജാമുറി കാണാനായി കഴിയും അതായത് പണ്ടുകാലം മുതലേ തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു മുറി പൂജാമുറി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ആ ഒരു പൂജ മുറിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top