നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യവും നടക്കും! ഈ വഴിപാട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുക!

ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സകല ദേവന്മാരുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം വിധി എഴുതിയിട്ടുള്ള എത്ര വളരെ വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആയാലും നിമിഷനേരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പലതരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനുമുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   

ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂവളം മാല സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാരാ എല്ലാം നടത്തുന്ന ധാര നടത്തിയാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും നടത്താനായിട്ട് ബഹുമാന ഉപാസിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വഴിപാട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും.

വളരെ നല്ല ഒരു വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാനും ഭഗവാനെയും നമ്മളെ ചേർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും അറിയിക്കുവാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കാനും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പിൻവിളക്ക് തന്നെയാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിന് പിന്നിൽ ആയിട്ട് ഒരു വിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇതിനെയാണ് പിൻവിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിറക്ക് വിളക്ക്.

എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് 8 16 സംഖ്യകളായി തന്നെ കണ്ണാടികൾ മുറിച്ചു കൊണ്ട് ചേർത്തുവച്ച പുഷ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിളക്കിന്റെ പിന്നിലായി കണ്ണാടിയും സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ആ കണ്ണാടിയിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വളരെ അനേകം ആയിട്ടുള്ള ജാലകളും നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ആ ജ്വാല പോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top