പല്ലി കാണിച്ച് തരുന്ന 3 സൂചനകൾ, മ.ര.ണം ഒഴിഞ്ഞ് പോകും, ഉടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

ഗൗളിശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെതന്നെ നിമിത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശകുനശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഗൗളി അഥവാ പലിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയുവാനായി കഴിയുമെന്ന് അപകടങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള സൂചനകളുടെ തന്നെ അത് അറിയിച്ചു ജീവിതത്തിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം എന്തിനേറെ പറയുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് പോലും.

   

നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആയി പല്ലിക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യ മായിട്ടുള്ള ദുഃഖം വരാനായി പോകുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് പല്ലി നമുക്ക് നൽകുന്ന ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സൂചനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൂചനകൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പരിഹാരം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണം ആ മരണ ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ.

ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ വലിയ വളരെ വലിയ കാവൽക്കാരാണ് അവളെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നൽകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രതിപതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അപകടങ്ങളിൽ.

നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നതും ആയിരിക്കും നിമിത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശകുനശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അടി വര ഇട്ടു കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top