മുൻ ജൻമ സുഹൃതം ചെയ്തവർ ആയിരിക്കും, ഈ കഥ കേൾക്കുന്നവർ ഹരേ കൃഷ്ണ 🙏

ഒരു ദിവസം കുചേലിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ജീർണിച്ചു പഴകിയ ഈ ഒരു കുടിൽ എപ്പോഴാണ് തകർന്നു വീഴുക എന്നത് അറിയില്ല മാറാനായി നല്ലൊരു വസ്ത്രം പോലും നമുക്കില്ല ഇത്രയും അധികം കഷ്ടത്തിൽ കടയിൽ കഴിയുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തത് എന്താണ് അങ്ങാണെങ്കിൽ സദാസമയവും പൂജയും സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ആയി കഴിയുന്നു.

   

ലോകനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും എത്രയോ ബ്രാഹ്മണർ ദ്വാരകയിൽ പോയി ധനം കൊണ്ടുവരുന്നു കൃഷ്ണൻ ദാനശീലനാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവതി പറയുന്നത് എല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷേ വിദ്വാനായ വിപറൻ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നത് വളരെ നിഷിദ്ധമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനോട് എന്തെങ്കിലും യാചിക്കുക ഒരു മനുഷ്യരും അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചു തീർക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച്.

അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഇരിക്കുമോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അർഹരല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ തന്നെ നൽകുന്നവനാണ് ആ കരുണാമൂർത്തി എന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ മാതാവും കൃപ നദിയും ആയ ഭഗവാനോട് ഞാൻ യാചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ.

ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രമാകുന്നത് പകരം ഞാൻ ഒരു യാചകൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തൃപ്തി അടഞ്ഞു കൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി വീണ്ടും പറഞ്ഞു നാഥാ നിങ്ങൾ ദ്വാരക പുരി വരെ ഒന്ന് പോയി വരൂ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അങ്ങയുടെ കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് കണ്ടു വരിക അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്നും തന്നെ യാചിക്കേണ്ട ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാഞ്ഞി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top