കഷ്ടകാലം തുടങ്ങുന്നതിനു ഒരു ദിവസം മുൻപ് കാക്ക നൽകുന്ന സൂചനകൾ..

പിതൃർ ക്കളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കാക്ക വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ സനാതന നിർമ്മത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആകുന്നു കാരണം ശനിദേവന്റെ വാഹനം കൂടിയാണ് കാക്ക യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ശുഭകരവും അതേപോലെതന്നെ അശുകരവുമായിട്ടുള്ള സൂചനകളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്.

   

കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുഭകര സൂചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ആശുഭകരമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ കാക്കകൾ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുക ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ആകണമെന്ന് ഇല്ല മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കളുടെയും വല്ലിക്കുളിവാനുള്ള ഒരു ദുർഗതി വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വനചേരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുക പൊതുവേ കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന.

ആശുഭകരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാക്ക കരയുന്നു കാക്ക കരയുകയാണ് എങ്കിൽ അത് അത്ര ശുഭകരമല്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീടുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരയുന്നതാണ് അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള കരച്ചിൽ ആല്ലാ പറയുന്നത് കാക്കൂട്ടം കൂടി ഇരുന്നു കരയുകയാണ് എങ്കിൽ നിർത്താതെ തന്നെ കരയുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top