അച്ഛനമ്മമാർ ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്‌താൽ മാത്രം മതി, മക്കളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകാൻ

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഒരു കാര്യമായിട്ടായിരുന്നു മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് അവർ തുടരുന്ന ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയങ്ങൾ.

   

നേടുവാൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനും അവർക്ക് അവരുടെ മാനസികമായ സന്തോഷത്തിനും അവർക്ക് അവരുടെ മാനസികമായ വളർച്ചക്കും എല്ലാം ആയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള അത് ചെറുതും.

വലുതും ആയിട്ടുള്ള മക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള കുലതകളും അവർക്ക് ഈശ്വര കടാക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാനായി പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഏതൊരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മകൻ തന്റെ മകൾ.

അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഇട്ടതുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ അസ്സന്മാർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം പോയി അടിമപ്പെടാതെ ലഹരിക്ക് ഒന്നും അടിമപ്പെടാതെ ഏറ്റവും മഹത്വ കൊണ്ടുവന്ന് കുടുംബത്തിനും നാടിനും വളരെയധികം ഗുണമുള്ളവനായി തീർന്ന ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കൂടി ഈശ്വര ചിന്തയോടുകൂടി ഈശ്വര ഭയത്തോടെ കൂടി വരണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top