തെറ്റിക്കരുതേ ഇരട്ടി ദോഷം വീട്ടിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം/ചിത്രം വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് …കാണാതെ പോകല്ലേ

സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ ഇല്ലായെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് വഴിപാടിന് പോലും മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്റെ കൃഷ്ണ എന്റെ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും വന്ന സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കടുത്ത ഭക്തദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എത്രത്തോളം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തര് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വിഷു പോലെയുള്ള വിശിഷ്ടമായുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നിത്യവും ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വിളക്കുകൊടുത്തുന്നവർ ചില്ലറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചിത്രം എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ചിത്രം പോലുമില്ലാത്ത വീട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല.

അത്രത്തോളം തന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ജീവിതവും നല്ലതുപോലെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാലെ ചിത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായുള്ള രീതിയിലാണോ വാസ്തുപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top