വീട്ടിൽ പഴുതാര വന്നാൽ നല്ലതോ മോശമോ ? എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കും

നമുക്ക് അനേകമായി തന്നെ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് മാത്രമല്ല അനേകം ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഞാൻ സ്വന്തം തന്നെയാണ് പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തങ്ങളും അനുസരിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് അത് നല്ല കാലമാണ് മോശ കാലമാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാനായി സാധിക്കും എന്നാൽ അവ അതിൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഇവ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ.

   

എന്ന് പ്രവചിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ആകുന്നു കൃത്യമായി തന്നെ ഭാവി പറയുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിമിത്ത ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ എല്ലാം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ശുഭകരവും അതേപോലെതന്നെ ആശുഭകരവും ആയിട്ടുള്ള.

സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവരമാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് അനേകം കാലുക്കൾ ഉള്ള പഴുതാര ഭാഗ്യത്തിലെ കണക്കാക്കുന്നതും തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവ വിഷു ജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് വന്നു തന്നെയാകുന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂട്ടെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top