കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം നിറയും അടുത്തുള്ള ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് നടത്തു

ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സഫല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ശിവ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇല്ല എന്നതിന് പറയാം ഏതൊരു ദുർഘടം ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ശിവ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി ശിവ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഏതാണ്.

   

ഏറ്റവും ഉത്തമായിട്ടുള്ള വഴിപാട് നമ്മൾ പോയി കണ്ട നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എങ്ങനെയായാലും ഒരു ശിവക്ഷേത്രം എങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഉറപ്പായിട്ടും ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസാധ്യമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല.

അതിനെ നമ്മൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ പോയി കണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതിനു ആയിട്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വഴിപാടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലും.

എല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉയർച്ച നിൽക്കുന്നത് ഐശ്വര്യം നിൽക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു അഭിവൃത്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top