മുടി കഷ്ടകാല സമയത്ത് നൽകുന്ന സൂചനകൾ, മരണ ദുഃഖം ആണ് ഫലം ഇവ മുടിയിൽ കണ്ടാൽ

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ മുടി ഇഴകൾ എന്നു പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ സാമൂതിരികശാസ്ത്രവും ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ്.. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുടി നോക്കി ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുടി നൽകുന്ന സൂചനകൾ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം.

   

ആണോ അതോ കഷ്ടകാലം ആണോ അവൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്.. കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുടികൾ നൽകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ദോഷ സമയം ആണോ അതോ നല്ല സമയം ആണോ എന്നുള്ളത്.. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകണം ജീവിത വിജയത്തിനായി എന്നൊക്കെയുള്ളത്.

വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്.. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മുടി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ജീവിതഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത്.. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ.

അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത്.. അതുപോലെ ആ ഒരു അവസ്ഥകൾക്ക് എന്താണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാം.. അപ്പോൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട്.. അതുപോലെതന്നെ പ്രകൃതി നമുക്ക് മുടിയിലൂടെ കാണിച്ചുതരുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട്.. അപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയോട് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങളാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Scroll to Top