കുടുംബം താറുമാറാവും ചൂല് സ്ഥാനം തെറ്റി സൂക്ഷിച്ചാൽ ആ കൂടി മുടിയും , കുടുംബ നാശം

വൃത്തിയുള്ള വീട് സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പോസിറ്റീവ് ഊർജത്തെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ വീട് ഒരു കാരണവശാലും വൃത്തികേടായി സൂക്ഷിക്കരുത് വൃത്തികേടായി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ വീട് എപ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ധന ആഗമനത്തെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കി.

   

കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ചൂല് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്ത് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ വാസ്തുമനുസരിച്ച് എവിടെയും ചൂൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചൂല് അലക്ഷ്യമായി എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നതാകുന്നു വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെ പരിഗണിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് ചൂല് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും ചൂല് പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു.

കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധന ആഗമനം ഉണ്ടാവുകയും ചമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുവാനും എല്ലാം തന്നെ സാധ്യമാകും വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂല് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ദിശയും അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സമയവും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചൂല് ശരിയായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും വീട്ടിൽ ശരിയായി ദിശയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം നൽകുന്നു.

ജോലി ശരിയായ ദിശയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും ജീവിതത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും ധന അഭിവൃദ്ധിയും ആഗമനവും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും ചൂലിനെ അല്ലായിപ്പോഴും ഒരു വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും മേഖലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ ദിശയിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെതന്നെ ചൂല് മേൽക്കൂരയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top