വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ശംഖ് പുഷ്പം നട്ട് വളർത്തിയാൽ കോടീശ്വരയോഗം…

വീടിന്റെ അകം എപ്രകാരമാണ് സുന്ദരമാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റിലും സുന്ദരം ആകേണ്ടതാകുന്നു വീടിന്റെ അകം വൃത്തിയായി തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വെക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നാൾക്ക് നാൾ പോസറ്റീവ് വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ.

   

വീടിന്റെ പുറത്തു നിന്നും മാറ്റേണ്ടത് ആകുന്നു വീടിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയായി നിർത്തേണ്ടതുവരെ അനിവാര്യം തന്നെ ആകുന്നു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെടികൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് അവയെ പരിപാലിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം ആയി തന്നെ ശാന്തതയും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും എല്ലാം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ പുറത്തായി നട്ടു വളർത്തേണ്ട ഒരു സസ്യമുണ്ട് ഈ സസ്യം പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടുകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് ചേരുക.

തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഈ സസ്യം ഏതാണ് എന്നും ഈ സസ്യം ഇപ്രകാരമാണ് നടുക എന്നും ഇത് നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശങ്കുപുഷ്പം വളരെ പണ്ടുകാലത്ത് സുലഭമായി തന്നെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം.

എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇന്നും ചില ആളുകൾ ഇതിന്റെ മഹിമ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ വീടുകളിൽ പരിപാലിക്കുന്നത് ആകുന്നു വീടുകളിൽ ഇവയും വളർത്തുന്നത് പോലും ശുഭകരമായിട്ടുള്ളത് കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളർത്താതെ ഏതു ഭൂമിയിൽ അവ വളരുന്നുവോ ആ വീടുകളിലും പറമ്പിലും ഈശ്വരാധിദിനം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് സൂചനയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈ സസ്യത്തെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ കൂടി നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട അഥവാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top