മണിക്കൂറുകൾ ഉദ്ധ.രിച്ചു നിൽക്കും എത്ര ഉദ്ധ.രി.ക്കാത്ത ലിം.ഗവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ശ്രീസ്കലനം അതുപോലെതന്നെ ഉദരണകുറവ് ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയാൻ ആയിട്ട് മടി കാണിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ മര കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.

   

ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലഡ്‌ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണകുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ.

എന്താണെന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെതന്നെ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ നിലവിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ മറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എൻജിനീ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ റീജിയൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻജറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

അതും ഈ പറയുന്ന ഉദാരണ കുറവിനെ എല്ലാം തന്നെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെതന്നെ ഇടവണ്ണമുള്ള ആളുകളിലും ഉദ്ധാരണ കുറവ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോസേറ്റ് കാൻസർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top