മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കും ഈ വഴിപാട് മുടങ്ങാതെ ചെയ്താൽ

വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ദേവനാണ് ശിവഭഗവാൻ ഭക്തരെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത അനുഗ്രഹ വർഷം കൊണ്ട് മൂടുന്ന ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ മനസ്സുരുകി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇന്നുവരെ ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ആ ഭക്തനെ ആബത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ട് അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്തരം അധികമായിട്ട് ഭക്തരെ മാറോടു ചേർക്കുന്ന ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട്.

   

തരത്തിലുള്ള രീതികളിൽ പരീക്ഷിക്കും തരാതെയും തന്നും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണങ്ങളും അവസാനമായിട്ട് ഇന്നുവരെ ഒരു ഭക്തനെയും ഭഗവാൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ മടക്കി അയച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന.

വിഷയവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ശിവ ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് വഴിപാട് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു ശക്തിക്കും നിങ്ങളെ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വാധീനിക്കാനായി കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രപഞ്ചനാഥൻ ആയിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും.

ഈ ലോകത്തിനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ അധിപൻ ആയിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു വഴി പാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top