മനസ്സിലെ ഏത് വലിയ സ്വപ്നവും ദേവി നടത്തിതരും ഈ വഴിപാട് മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ

സകല ദുരിതങ്ങളും തീർത്തു ഭക്തരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന മഹത്ത് സ്വരൂപമാണ് ദുർഗാദേവി എന്നു പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശിവ ശങ്കരന്റെ മഹാദേവന്റെ പത്നിയും അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ ശിവശങ്കരയുടെ ശിവ പാർവതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം കൂടിയാണ് ദുർഗ്ഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയുടെ പ്രതീകവും ദുഷ്ടതയുടെ നാശവും ആണ് അമ്മ ഇച്ഛാശക്തി ക്രിയാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് ദുർഗാദേവിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാ സരസ്വതി എന്നിവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വരൂപമാണ് അമ്മ മഹാമായ ശ്രീ മഹാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരു ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുക ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മഹാ ഒരു പുണ്യമാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദീപാരാധന തോഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ കഷ്ടത ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ല വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും മുടങ്ങാതെ തന്നെ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ദേവിയുടെ ദീപാരാധന കണ്ട് തൊഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ജോത്സ്യന്റെ അടുത്തു.

പോയാലും പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാദിനം കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ആ പൂജ ചെയ്യണം ആരും ഒന്നും തന്നെ പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ്ഇത്രത്തോളം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാ വർധിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദേവിയുടെ വലയം ഉണ്ടാകുവാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top