തനിയെ ഷുഗർ നോർമൽ ആകും ഈ രീതിയിൽ നടന്നാൽ

ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് രോഗികളിൽ നടക്കുന്ന രീതികളിലുള്ള എക്സർസൈസുകൾ നടക്കുന്ന എക്സിക്സ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഉള്ള എന്നും അതിന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ടിപ്പുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ എല്ലാവരും.

   

ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യണം അതിനു കുറച്ചു നടക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇതിനെ എന്തിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം വ്യായാമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സസൈസ്.

എന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സർസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതു ഉടനെ ജിമ്മിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യായാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ആയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സസൈസ് ഇതിനെ കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകൾ ഇതിന് ചിന്തിക്കുന്നത്.

അതുമാത്രമല്ല പ്രമേഹ രോഗികളായി ആദ്യം ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധ ഉള്ളവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് മാറ്റണം വളരെയധികം നിയമങ്ങൾ ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെയധികം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ചു മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top