ഈ 3 ചെടികൾ വീടിന്റെ ഈ വശത്തു വളർത്തിയാൽ, ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും

വാസ്തുപരമായിട്ട് വീടിന് എട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് വാസ്തുവിന് പ്രധാന കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് കൂടാതെ തന്നെ 4 മൂലകളും നാലു മൂലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നൽകുന്നതാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ ആ ഒരു ഘടനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എനർജി ഫ്ലോർ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന കന്നി മൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുമൂല എന്നു പറയുന്നത്.

   

തെക്കപടിഞ്ഞാറ്മൂല അഥവാ കന്നിമൂല ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സൂര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വീടിന്റെ കന്നിമൂലം നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട.

രീതിയിലുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വീടിന്റെ കന്നിമൂലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ദിക്കുകളിൽ നിന്നും കന്നിമൂല ഉയർന്നുനിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമി കന്നിമൂല ഭാഗത്തും ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

എവിടെയാണോ കന്നിമൂല താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് ഏതു മണ്ണിലാണോ കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം താഴ്ന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജലാംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുഴികളോ എല്ലാം വരുന്നത് ആ പുരയുടെ ഒരിക്കലും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആയിട്ട് ആ വീട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുരയിടത്തിൽ പണിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top