നേടിത്തരും മണി പ്ലാന്റ്, വീടിന്റെ ശരിയായ ദിശയിൽ വളർത്തിയാൽ… സമ്പത്ത്

വസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വീടുകളിൽ മണി പ്ലാന്റ് വളർത്തുമ്പോൾ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് വന്നുചേരുന്നത് വാസ്തുമനുസരിച്ച് വീടുകളിൽ മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാനായി പോകുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള.

   

എനർജി നൽകുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് മണി പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് എന്നാൽ മണി പ്ലാന്റ് വീടുകളിൽ ഹൃദയം വളർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ധനലാഭം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതിന് ചില പ്രത്യേകിച്ച് ചില തരത്തിലുള്ള ചിട്ടകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഇതിനു വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്ത എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരുകയുള്ളൂ വീടിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് ക്രമീകരിക്കുകയാണ്.

എങ്കിൽ മണി പ്ലാന്റ് ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ സാനം തെറ്റിച്ചാൽ ഫലം വിപരീതം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം വാസ്തു അനുസരിച്ച് മണി പ്ലാന്റ് വളർത്തേണ്ട യഥാർത്ഥസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാനം നോക്കി വേണം മണി പ്ലാന്റ് നടുവാനായി മണി പ്ലാന്റ് വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്താണ് ധനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വീനസിന്റെ സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ.

ഗണപതിയുടെ വാസ്തു സ്താനം ഇതുതന്നെയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ വശമാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മണി പ്ലാന്റ് നടാനായി പാടുള്ളതല്ല ഈച്ചകളിൽ മണി പ്ലാന്റ് നടുമ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം മണി പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും ചട്ടികളിലും കുപ്പികളിലും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് വളരെ ഉത്തമം മണി പ്ലാന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നിലത്തു നടുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top