അതിസമ്പന്നയോഗം കൈവരും വീടിന്റെ മുകളിൽ ഈ ചെടി വളർത്തിയാൽ, ഈ 3 ചെടി വളർത്തല്ലേ, വീട് നശിക്കാൻ അത് മതി

വാസ്തുമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഇത് വീടിന്റെ ടെറസിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആ വീടിന് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊരുമാതിരി യോഗങ്ങളും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നതും ആ ഒരു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതായത് വാസ്തുമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ വളർത്തിയാൽ അത് സർവ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികളെ കുറിച്ചാണ്.

   

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് എന്നാൽ ചില ചെടികൾ വീടിന്റെ മുകളിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിലേക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതായിരിക്കും വീടിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് വളർത്താനായി പാടില്ലാത്ത ചെടികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം.

ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് വീടിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെടികളിൽ നട്ടുവളർത്തുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും മൺചട്ടിയിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെയധികം നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കവറുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും വളരെ ഐശ്വര്യ പൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വളർത്താൻ ഏറ്റവും വളരെയധികം നല്ല ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത്.

നിർബന്ധമായിട്ടും വീടുകളിൽ വളർത്തേണ്ട ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കുപുഷ്പം തന്നെയാണ് അതും നീല ശങ്കുപുഷ്പം ഒരു ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വീടിന്റെ വടക്കേ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പടർന്നു വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അടുത്തുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ചട്ടി ഒരു ശങ്കുപുഷ്പത്തിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top