ഇന്ന് മുതൽ ഇപ്രകാരം 15 ദിവസം ഇപ്രകാരം ജപിച്ചാൽ

കുഞ്ഞുനാൾ മുതലെ തന്നെ പല നാമങ്ങൾ കേട്ടു പഠിച്ച് അറിയാതെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാമമാണ് അമ്മേ നാരായണാ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ ഈനാമം ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എത്ര മീൻ പ്രസക്തമാണ് ഈ മന്ത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ദേവി ദർശന വേളയിൽ അറിയാതെ തന്നെ ഈ നാമം നമ്മളിൽ നിന്നും വരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ.

   

വിളിക്കുന്ന ഈ നാമത്തിൽ ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മന്ത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ മന്ത്രം എപ്രകാരമാണ് കൃത്യമായി ജപിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അമ്മേ നാരായണ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവമാണ് മാതൃഭാവം ഒരു സ്ത്രീയെ അമ്മ എന്നെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു സ്ത്രീയെ എന്ന് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ പൂർണ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപിണിയായ ദേവി തന്നെയാണ് തന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന് മാതാവായി അവയെ തന്നെ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകവും സ്വത്വവും ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ജഗത്ത് ആ ഭ്രമം തന്നെയായി അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ജഗത് ഉല്പത്തിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള ഭ്രമം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൽനിന്നാണ് നാമരൂപ വിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള.

ജഗത്ത് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് യോഗ നിഷത്ത് പറയുന്നു ഇപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തെ ഗർഭം ധരിച്ച് അഥവാ തന്നിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ജഗത്തെ കഴിവുള്ളതിനാൽ ദേവിക്ക് ഈ മാതാ അഥവാ അമ്മ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നാരായണ എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നാരാ ജലം അയനം സ്ഥാനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top