മനസ്സിൽ ഈ നാല് പൂവുകളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ, ആരും നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാത്ത ഒരു രഹസ്യം ഇതാ

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനുമുമ്പ് പല തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കമന്റുകളിൽ മറ്റും മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നത് നാലു വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളാണ് പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ഡാലിയ പുഷ്പ ആണ്.

   

അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ള നിറത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പമാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പുനിറം നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പം നാലു വ്യത്യസ്തങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായി കഴിഞ്ഞത് അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രത്തോളം ആണ് ഈ പുഷ്പങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളെ.

കണ്ടിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങളിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക കണ്ണുകൾ എല്ലാം അടച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആ നാലിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഷ്പം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം ആ നാലിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള.

നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഷ്പം ആ ഒരു നിറം ഒരു നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നാല് പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പുഷ്പം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരെണ്ണം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു മാറ്റേണ്ട ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും സെലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പാടുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top