ആ വീടിന് കോടീശ്വരയോഗം കൈവരും, വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ള ശംഖുപുഷ്പം നട്ട് വളർത്തിയാൽ

നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് പൂച്ചെടികൾ എല്ലാം തന്നെ നട്ടുവളർത്തുന്നവരാണ് പൂക്കൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എല്ലാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പൂച്ചെടി നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ നട്ടു വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സബതിങ്ക വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

   

അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പൂച്ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെടി മറ്റൊന്നും തന്നെ എല്ലാം വെള്ള ശങ്ക് പുഷ്പം തന്നെയാണ് ദേവന്മാരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വിരിഞ്ഞു പൂവാണ് വെള്ള ചങ്ക് പുഷ്പം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നു കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പൂവാണ് ഈ പറയുന്ന വെളുത്ത.

ശങ്ക പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈയൊരു പൂവ് ഈയൊരു പൂച്ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനം നോക്കി പ്രത്യേകമായി തന്നെ നട്ടു വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹം വർധിക്കും ആ പൂവ് പൂത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികം വന്നു നിറയും സാമ്പത്തികം ആയ വളർച്ചകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ ആയി കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പൂവിനെക്കുറിച്ചും അത് നടേണ്ട സ്ഥാനത്തെ.

കുറിച്ചും നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ള ചങ്ക് പുഷ്പം ഉണ്ട് നീല ചങ്ക് പുഷ്പം ഉണ്ട് വെള്ള ചങ്ക് പുഷ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കാരണം ഈ വെള്ള ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദൈവികന്മാർക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പൂവാണ് വെള്ള ശംഖ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മഹാലക്ഷ്മി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top