ഈ ഒരു ചെടി വളർത്തു അടുക്കളയിൽ തേടി എത്തും മഹാഭാഗ്യം.

വീടിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടുക്കള നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു വീടിന്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ഈ അടുക്കള ഏതൊരു വ്യക്തിയും അടുക്കളയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ നൽകേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയാണ് ദേവിക സാന്നിധ്യം ദേവതസാന്നിധ്യം അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട്,.

   

ലക്ഷ്മിദേവി പൂർണ്ണ ദേവൻ അഗ്നിദേവൻ വരുണദേവൻ അദൃശ്യനായി ഗണപതി സ്വാമി എന്നീ ദേവതകളുടെ സാന്നിധ്യം അടുക്കളയിൽ ഉള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അടുക്കള എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുക്കളയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യമെല്ലാം നൽകുക എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഈ തെറ്റുകൾ.

നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരുത്തരുത് അതേപോലെതന്നെ അടുക്കളയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു കുപ്പിയിൽ അഥവാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ചെടികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി വയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

അടുക്കളയുടെ ദിശ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അടുക്കള ആകാശം ഭൂമി വായു ജലം നീ എന്നിവ യെ തുലതയോട് കൂടി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നത് കണക്കാക്കണമെന്ന് തന്നെ പറയാം വസ്തുക്കനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വരുന്നതു വളരെയധികം പ്രത്യേകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top