ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ വീടിന്റെ ഗേറ്റ്? വലിയ ദോഷം ആണ് കേട്ടോ , എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ മഹാഭാഗ്യം

സത്യം ഉള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാസ്തു ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ശരിയാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇനി എത്രത്തോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എത്രത്തോളം സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ.

   

ആയിട്ടുള്ള യോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നതാണ് പരാജയങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ വാസ്തു ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം വീടിന്റെ വാസ്തു ശരിയല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തുതന്നെ പൂജകൾ കഴിപ്പിച്ചാലും.

നമ്മൾ എന്ത് വഴിപാടുകൾ ചെയ്താലും അതെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം വിഫലമായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആളുകളും എന്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ആ പൂജ ചെയ്തു ഈ പൂജ ചെയ്ത ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആണ് അതിനുപുറകെ ഒന്നായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാം.

പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വാസ്തു നോക്കിയിരുനോ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ചെന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച്ചയിൽ മാത്രം മനസ്സിലാകും വേറെ ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹക്കുറവും വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും പൂജയുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാസ്തു പ്രശ്നമാണ് വാസ്തു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മഹാപൂജകൾ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം വളരെയധികം വിപലമായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അലകിൽ ഒരു ദോഷം നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top