അരിപാത്രത്തിൽ ഈ 1 കാര്യം ചെയ്‌താൽ മതി !!! വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് പെരുകാനും ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കാനും…

ഹരിപ്പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെവീടുകളിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുകയും ഐശ്വര്യം നിറയുകയും കൂടാതെ വീടുകളിൽ നിരന്തരമായി തന്നെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നിറഞ്ഞ വീടായി തന്നെ നമ്മുടെ വീട് മാറുകയും ചെയ്യും അരി വെയ്ക്കുന്ന പാത്രം എന്നുള്ളത് ഈശ്വര ചൈതന്യം വളരെയേറെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യമല്ല.

   

എങ്കിൽ പഞ്ചമെന്നുള്ളത് ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഏതു അളവിൽ ആണ് ധാന്യങ്ങൾ ഉള്ളത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ ധനം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമ്പത്ത് വർധിക്കുകയും ലക്ഷ്മി ദേവി നിരന്തരമായി തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി അരി പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീട് എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്മി.

കടാക്ഷം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീട് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും പട്ടിണിയും അതുപോലെതന്നെ ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വീട് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീട് ആയി മാറുകയുള്ളൂ ഒരു വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാലവും തന്നെ സമ്പൽസമൃദ്ധി ഉള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അരി വെയ്ക്കുന്ന പാത്രം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം.

നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാന്യങ്ങൾ അമിതമായി തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി നിരന്തരമായി തന്നെ വസിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അരി ഇടുന്ന പാത്രവും ധാന്യങ്ങൾ ഇടുന്ന ടിന്നുകളാണ് എങ്കിലും ശരി ഒരു കാരണവശാലും ഇത് കാലിയാകാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഹരിയാന എങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top