ഒരു തവണ അതീവ രഹസ്യ വരാഹി മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം ഉറപ്പ്.

ദേവിമാരിൽ അനേകം അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള ദേവികളെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാകുന്നു രൂപംകൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദേവിയാണ് വരാഹി ദേവി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ശരി ലളിതാംബിക ദേവിയുടെ പട നായികയായി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ശ്രീദേവിയുടെയും കാളി ദേവിയുടെയും ശ്രീദേവിമാരുടെ ശക്തിയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവിയാണ് വരാഹി ദേവി വിശ്വാസം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവിയെ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ്.

   

വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായി സാധിക്കും നമ്മൾ പഞ്ചമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായി സാധിക്കും യുടെ അനേകം ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദേവിയുടെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ലളിതവും ആയിട്ടുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.

നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദേവിയുടെ വിശേഷകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ജപിക്കുന്നത് അതിവിശേഷകരും തന്നെയാകുന്നു ദേവിയുടെ ആരാധനയ്ക്ക് വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സമയമാകുന്നു രാത്രി അതായത് വൈകുന്നേരം വിളക്കുകൾ വെച്ചതിനുശേഷം ദേവി ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശുഭകരമാണ്.

എന്ന് തന്നെ കരുതപ്പെടുന്നതാകുന്നു സ്ത്രീ ഏഴര മുതൽ തന്നെ രാത്രി 10 മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് ദേവി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉത്തമമായി നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സമയം ദേവിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top