പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടും എത്ര വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യവും ആയാലും, വായു വേഗത്തിൽ ഫലം

ഇന്ന് നമ്മളിൽ പറയാനായി പോകുന്നത് ഭക്തി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹനുമാനിൽ നിന്നും പഠിക്കണം എന്നാണ് ആറിവ് ഉള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഹനുമാൻ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് അതുപോലെതന്നെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ് ശ്രീ ഹനുമാൻ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

   

ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ വീര്യം മറ്റു ഭക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭക്തർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹനുമാൻ ഭക്തി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ പണ്ടുകാലം മുതലേ തന്നെ പറയുന്നതാണ് വളരെ പണ്ടുമുതലേ തന്നെ ഗുരുകുലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്.

അത് ശിഷ്യൻ അനുസരിക്കും അതായത് 12 വയസ്സ് വരെ ഗുരുവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായുള്ള ശിക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കും ജീവിതം വരുന്നത് ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ശിഷ്യനു വേദവാക്യം അങ്ങനെ വളരുന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ് ഒറ്റ തടി പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കുത്തനെ വളർന്നുവന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളവ്യാപകമായി തന്നെ ജോലി സമ്പാദിക്കാനും അതിലൂടെ വരുമാനം നേടാനുമാണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top