പ്രവചനം സത്യമാകുന്നു, പുച്ഛിച്ചവരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരും ഇനി മാറ്റി പറയും, ഈ 5 നാളുകാരുടെ തലവര തെളിയുന്നു

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചില നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായി പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പരിപാടി ജീവിതത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരാനായി പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാരുടെ തന്നെ തെളിയാനായി പോകുന്ന സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകാനായി പോകുന്നത് ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവരെ തള്ളി പറഞ്ഞവരും ഇവരെ പുച്ഛിച്ചവരും ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തിയവരുമെല്ലാം അത് തിരുത്തി പറയുന്ന.

   

ഇവരുടെ വളർച്ചയെ ഇവരുടെ ഉയർച്ചയെ അസൂയയോട് കൂടി തന്നെ നോക്കി കാണുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം ചെന്നു കേറാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാളുകൾ ആരെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണ് വന്നുചേരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രമാണിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പൂജകളെല്ലാം.

ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പൂജകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നാളെ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആ പേരും നാളും പറഞ്ഞു കൊള്ളൂ ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ്.

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പേരും നാളും വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ രാത്രിയോടു കൂടി തന്നെ കുറിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്മി പൂജകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈയൊരു മാസം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കന്നിമാസത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു 19 മുതൽ 30 വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ മാസം ആറാം തീയതി മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം ഏഴു വരെയുള്ള ഒരു സമയം നെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top