ഈ രേഖകളിൽ ഒന്നേലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? എങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മഹാഭാഗ്യം!

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിപോകുന്നത് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്രേഖ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ വിരലുകളുടെയും നഖങ്ങളുടെയും സർവ്വോപരി കൈ പടത്തിലെ രേഖകളുടെയും.

   

എല്ലാം സവിശേഷതകൾ എല്ലാം വച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം തന്നെ പ്രവചിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കൈപ്പത്തിയിലെ രേഖകൾ വച്ചുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചിലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും പ്രാധാന്യങ്ങളും എല്ലാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലകളിൽ ഉള്ള ചില ലെറ്ററും ആയിട്ടാണ്.

compare ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ M V X ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെയെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇത് വളരെയധികം ഫലം ഭാഗ്യം എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ എം വി എ എക്സ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ടോ യുണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിനുള്ള ഫലം അതുമൂലം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള.

ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുളള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയി പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം മലയിലെ അക്ഷരം ആയിട്ടുള്ള M ഷേപ്പ് നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അക്ഷരം നമ്മുടെ കൈവെള്ള കളിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് വലതു കൈയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടത് കൈകളിലും ആണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top