നിങ്ങൾക്ക് ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപെട്ടു!

ഭക്തരെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ഹൃദയത്തിൽ എടുത്തു വച്ച് സൂക്ഷിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോളം സഹായം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ദേവനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നേരിട്ടു വന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് സഹായിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമായി തന്നെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തകർന്നു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു.

   

എന്നുള്ള കരുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തീരുന്നു ജീവിതം ഇവിടെ തീരുന്ന എല്ലാം പ്രതീക്ഷകളും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മുമ്പിൽ ഒരു വഴി പോലുമില്ലാത്ത ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്താലും അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നാൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടു തന്നെ കൈ കുമ്പിളിൽ കോരിയെടുത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞ.

സ്നേഹിക്കുന്ന അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് നല്ല തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹവും നൽകുന്ന ഒരു ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് പല രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ.

അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാന്നിധ്യം അവർക്ക് കൂടെയുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത് അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ്.

അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കാണും കൈവിട്ടു കളയുകയില്ല പക്ഷേ പരീക്ഷിക്കും തന്റെ ഭക്തരുടെ ഭക്തി അത് സത്യമാണോഎത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top