ചോറ് വെന്തതിനു ശേഷം ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യു, കുതിച്ചുയരും ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത്‌!

ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മൂലങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഈശ്വരനും മനസ്സിൽ തന്നെ ആകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷേ നമ്മളെ പൂർവികരും നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിൽ ഉള്ള മുത്തച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന.

   

ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നും അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ പലപ്പോഴും അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും സന്തോഷവും സമാധാനവും സാമ്പത്തികരമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടും എല്ലാം അഭിവൃദ്ധിയോട് കൂടി.

തന്നെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാനായി കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആളുകളും നമ്മൾ മാക്സിമം ചോറ് വയ്ക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്നുനേരത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചോറ്.

ആയിത്തന്നെ ചോറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ള കറികൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും കറികൾ കഴിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി എന്നു പറയുന്നത് വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ഓണം വിഷു അങ്ങനെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇലയും കൂടിയിട്ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർവികർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് കൂടെ വിളമ്പുന്നത് പൂർവികർക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതവർക്ക് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളും കഴിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top