മരണ ദുഃഖം ഫലം വീടിന്റെ ഈ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ അയ കെട്ടരുത്

ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്തുവിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അല്കല്ലിന്റെ സ്ഥാനവും അഴയുടെ സ്ഥാനവും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാനത്ത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വീട് ഒരു കാര്യത്തിലും ഗതി പിടിക്കില്ല നാശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വീട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിന്റെ ഗതിയും.

   

പ്രകൃതിയുടെ ചലനങ്ങളും എല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥവുമില്ല വാസ്തുപ്രകാരം വളരെ കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തുണി വിരിക്കേണ്ടത് അതായത് തുണി ഉണങ്ങാൻ ആയിട്ട്.

നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അഴകെട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലക്കുക കല്ല് സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും അതിന് കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വേണം അലക്ക് കാലും സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വില തരത്തിലുള്ള ദിശകളിൽ അഴകട്ടു മുതൽ മരണദോഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിസ്സാരമെല്ലാം മരണദോഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ഭാഗത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള അവിടെ തുണി ഇടുന്നത് മറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വാസ്തുവിൽ മൂന്ന് ഇടങ്ങളിലാണ് അഴ വരാനായി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.

മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ശേഷം എവിടെയാണ് വാസ്തുവിൽ അഴകെട്ടാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഞാനിവിടെ പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആഴ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനത്തുതന്നെയാണോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാനായി പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top