കണ്ണേറും പ്രാക്കും ദൃഷ്ടിദോഷവും വീടിനും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ഇവ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി

ഒരു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു കിട്ടുന്ന പൈസ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടി ഒരു വീടും ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലായിട സന്തോഷായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ണേറ് ദൃഷ്ടി ദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീടും അല്ലെങ്കിൽ പരിസരവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഐക്യവും സമാധാനവും സന്തോഷ അന്തരീക്ഷം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും പലരും.

   

എരിഞ്ഞും രാഗിയും വീടിന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൃഷ്ടി ദോഷവും ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും ദുർഘടം ആകാറുണ്ട് കണ്ണേറിനും ദൃഷ്ടി ദോഷവും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നതായിട്ടും വലിയ വിഷമങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഒഴിയുന്നില്ല.

വീട്ടിൽ ഒരു എന്തൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുക ചിലരൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു കണ്ണേറ് ദൃഷ്ടി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോകും ചിലരൊക്കെ വന്നു പോയിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടി ദോഷങ്ങളും തട്ടി മാറി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top