ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പരമശിവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല

സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും നാഥനാണ് പരമശിവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമശിവനെ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ളതാണ് വിശ്വാസം എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശനി സൂര്യൻ രാഹു ചന്ദ്രൻ ദശാകാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു കുഞ്ഞ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആകുന്നു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു.

   

എന്നാൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ശക്തിയോടെ അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്താൽ ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ശിവ ഭക്തർക്ക് കാര്യം വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എന്റെ ഭക്തർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരം.

ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിൽ പരമശിവൻ സഹായിക്കുന്നതും ആകുന്നു ലോകത്തിലെ ചാകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവ് ആണ് പരമശിവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രസാദിയും അതുപോലെതന്നെ കോപ്പി ആകുന്നു ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതിലൂടെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലുകയും ഭഗവാന്റെ കോപത്തിന് അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരമശിവനോടും പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രകൃതിയെ ഏതുതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒരിക്കലും മഹാദേവൻ പൊറുക്കുന്നതല്ല ഇതാണ് വാസ്തവം ഭൂമിയെ അത്രേയും തന്നെ ഭഗവാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ കൈലാസം തന്റെ വാസ്ത സ്ഥലമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തി എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top