അമ്മമാർ മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കാൻ വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട വാസ്തു ചെടി

നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ എല്ലാം നട്ടുവളർത്തുന്നവരാണ് ചെടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പൂക്കൾ തരുന്ന ചെടികൾ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ചന്തമുള്ള നല്ല ഇല ചെടികൾ അതുപോലെതന്നെ വാസ്തു ചെടികൾ വാസ്തു ചെടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ വീടിന് ബാധിക്കുന്ന കണ്ണേറ് ദൃഷ്ടി ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്ന.

   

വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ചെടികൾ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താറുണ്ട് ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ഒരു സത്യം എന്താണെന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന ചെടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങൾ അല്ല പിന്നെ നിർണയിക്കാനായി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്.

നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കാനായി പാടില്ല ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാടില്ല ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഒരു ഊർജ്ജവ്യവസ്ഥയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള.

പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായിട്ട് മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് സർവ്വരീതി ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിക്കുവാനായി ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ എല്ലാം നിറയാനായിട്ട് അമ്മമാരെയും വീടുകളിൽ നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വാസ്തു ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് അവർ ആയുർവേദ ചെടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നഴ്സറിയിൽ നിന്നും വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസക്ക് നമുക്ക് ഈയൊരു ചെടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ടുപുലർത്താനായി സാധിക്കും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു വീട്ടിൽ വളർന്നു കിട്ടുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top