പഴയ വിഗ്രഹം തെളിഞ്ഞ് വന്നു പഴനി മലയിൽ ഞെട്ടി വിറച്ച് ഭക്തർ

കേരളീയർക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്ത്രീ പഴനി മുരുക ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്ത തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് പഴയ ക്ഷേത്രം പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ പുത്രനാണ്.

   

സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ആറുമുഖൻ ഉള്ള ആറുമുഖനാണ് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരുടെ സൈനാധിപനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പഴക്കം ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനിയിൽ ഉള്ള പഴനി മുരുക ക്ഷേത്രം ഭഗവാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിനെയും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം 9 പാഷാണങ്ങൾ അഥവാ വിഷയങ്ങളാൽ.

നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം പൂർവ്വമായ പാഷാളുമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകത രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടിയാൽ അത് അമൃതം പോലെ വലിയ ഔഷധമായി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയയിലാണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് നവ പാക്ഷാണ പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീ ലോകമഹാ മഹർഷിയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചത്.

എന്നാണ് വിശ്വാസം 18 സിദ്ധ വൈദ്യന്മാരിൽ ഒരാളെയാണ് മുരുകനാണ് മുരുക പ്രതിഷ്ഠ പള്ളയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കുറിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാസ പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശില്പിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപം നൽകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാനായി കാണുക.

Scroll to Top