ഈ ഒരു വസ്തു വെക്കുക, മഞ്ഞൾ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ, കടങ്ങൾ തീരും സമ്പത്ത് പണം വന്ന് നിറയുന്നത് കാണാം

ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന 108 വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മഞ്ഞൾ ഒരിക്കലും ഇരുപതിനായി പാടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മഞ്ഞൾ പാത്രം ഒരിക്കലും കാലിയാകാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ.

   

ലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉപ്പു വരുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടുക്കളയിൽ ഇല്ലാതെ ആയാൽ ലക്ഷ്മിയുടെ തനിക്ക് വീടുകളിൽ ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അതായത് ലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇത്രത്തോളം തന്നെ സമ്പാദിക്കാനായി ശ്രമിച്ചാലും ഐശ്വര്യം സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും.

ഒന്നും തന്നെ ആ വീടുകളിൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എത്രത്തോളം സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെള്ളം പോലെ തന്നെ തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉപയോഗിക്കാനായി കഴിയാതെ രോഗ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് ചേരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴമക്കാരും എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മഞ്ഞൾ പാത്രം ഏറ്റവും പവിത്രമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഏറ്റവും വളരെയധികം വൃത്തിയോടുകൂടി തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം.

മഞ്ഞൾ എപ്പോഴും അര ഭാഗത്തിനു മുകളിൽ ആയിട്ട് മഞ്ഞൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം മഞ്ഞൾ ഒരിക്കലും കാലി ആകരുത് വീട് മുടിയും എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ മഞ്ഞിൽ എന്നുപറയുന്നത് നല്ലൊരു ഔഷധം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് വിഷാംശങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയാലും ശാരീരികം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചർമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നായാലും എല്ലാം തന്നെ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഔഷധമേൽമാ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു മൂഡ് മഞ്ഞളെങ്കിലും നട്ടുവളർത്തുക നൈറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് വീടിന്റെ പടക്കു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top