കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നു ചോറ്റാനിക്കരയിൽ നടന്ന അത്ഭുതം

കേരളത്തിൽ അനേകം പ്രസിദ്ധം ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രധാനം ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ഭക്തജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചിൻ നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചോറ്റാനിക്കരയും വളരെയധികം പ്രസക്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം.

   

ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് അമ്മയെ ഒരു നോക്കു കാണുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ അനേകം പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് മേൽക്കാവിൽ അമ്മയും കേഴ്ക്കാവിൽ അമ്മയും ഇവിടെ കുരുതിപൂജ അതിപ്രസക്തം തന്നെയാണ് കീഴ് കാവിൽ അമ്മയെ സായാഹ്നത്തിന് ശേഷം ഉണർത്തുവാൻ ആയിട്ടാണ് കുരുതി പൂജ എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ സമയം ഇവിടെ തുടരുന്നത് അതിവിശേഷകരും കണിയാകുന്നു.

തന്റെ ആശ്രയത്തിനായി വരുന്ന ഭക്തരെ അമ്മ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നതെല്ലാം അല്ല ശ്രീദേവിമാരുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേവിയെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജരാജേശ്വരി സങ്കല്പമാണ് ദേവിക്കുള്ളത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അമ്മയുടെ നടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രസക്തമാകുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ അപ്രകാരം ദേവിയെ വിളിച്ചാലും ദേവി വിളി കേക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ഓരോ ഭക്തരുടെയും അനുഭവമാണ്.

ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ മാക്കം തോഴയിൽ വളരെയധികം പ്രസക്തം തന്നെയാണ് ഈ ദിവസം ദേവിയുടെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് വളരെയധികം പുണ്യമായി തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദർശനം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യം തന്നെയാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അനേകം ഈ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top