പുതിയതായി ഏതകില്ലും ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പേ മന്ത്രം ജപിക്കുക വിജയം മാത്രം

ലളിതാ ദേവിയുടെ പടത്തലവിയാണ് വരഹി ദേവി പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും വളരെ കലിയുഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാൽ വിളി പുറത്തു വരുന്ന ദേവിയാണ് വരാതി ദേവി സരസ്വതി ലക്ഷ്മി കാളി സങ്കല്പങ്ങൾ ദേവിക്ക് ഉഗ്രരൂപണിയാണ് എങ്കിലും അമ്മയുടെ മനസ്സ് വാത്സല്യം കൊണ്ട് തുളുമ്പുന്നത് ആകുന്നു തന്നെ ഭക്തരെ സുന്ദര മക്കളായി.

   

തന്നെ അമ്മ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിലും താങ്ങായി കൊണ്ടുവരാക്കിയ അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും ഉറപ്പുതന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിളക്ക് ഏറ്റവും തെളിയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു വീടുകളിൽ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഏവരും എന്നാൽ വരാഹി ദേവിക്കായി പ്രത്യേകം വിളക്കുകൾ അതൊരു ചെറിയ വിളക്ക്.

ആയിരുന്നാലും മതിയാകുന്നതാണ് ആ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ വിളപ്പിന്റെ നാളം അമ്മയാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുവാൻ കാരണമാകും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദേവിയുടെ അതായത് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നിറയും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി.

പോകുന്നത് വരാമ്മയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാനായി സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ചാൽ പോലും ഐശ്വര്യം വീടുകളിൽ വന്നുചേരും എന്ന് തന്നെ പറയാം ബ്രമൂർത്തത്തിലും രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് ശേഷവും മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ദേവിയുടെ വളരെയധികം സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ഈ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top