ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ.. കൈയ്യിൽ പണം വന്ന് കൊണ്ടെ ഇരിക്കും

കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മാറുവാൻ അനേകം ദേവതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരൽ ശക്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദേവതയാണ് ശ്രീ വരാഹി ദേവി സരസ്വതി കാളി ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ തങ്ങൾ പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ദേവത തന്നെയായിരുന്നു ദേവി ശ്രീ ലളിതാദേവിയുടെ പടനായകയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അനീതിക്ക് എതിരായി ദേവി നിരന്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഏത് നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചാലും ദേവി നിമിഷം നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തുക.

   

തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ആകുന്നു തന്നെ ഭക്തരെ ഏത് അറ്റം വരെയും പൊതുസംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവത തന്നെയാണ് വരാഹി ദേവി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഓരോ ഭക്തർക്കും നേരിട്ട് തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഒരക്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്തരത്തിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണ് ദേവി ഏതു ദുർഘടമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്തും തന്നെ ചെയ്യുന്നത്.

കൊണ്ട് തന്നെ അത്രമേൽ ശക്തിയാർന്ന ദേവി ദേവി എന്ന് പറയാം അത്രമേൽ ഭക്ത വത്സ തന്നെയാണ് അമ്മ എന്നാൽ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മന്ത്രം തന്നെയാകുന്നു കർക്കിടക മാസത്തിൽ ചെയ്തുപോകുന്ന വിശേഷകരമായിട്ടുള്ള.

പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏത് ആവശ്യത്തിന് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് പലതരത്തിലുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പൂജയും വൃതം എന്നിവ അനിവാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചിട്ടയോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒട്ടുമിക്ക പരിഹാരങ്ങൾക്കും ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഷ്ടകം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top